click to enable zoom
Loading Maps logo
Filters

物業轉易的實務及程序

由colortm_admin
08/07/2014
分類   置業手冊

大 部 分 物 業 的 轉 易 程 序 會 由 物 業 的 業 主 在 市 場 上 放 售 開 始 。 在 香 港 的 物 業 市 場 , 很 多 業 主 會 透 過 地 產 代 理 出 售 其 物 業 。 以 下 是 一 項 物 業 轉 易 的 實 務 及 程 序 的 分 析 。 

 • 賣 方 透 過 地 產 代 理 將 其 物 業 在 市 場 上 放 售 ;
 • 買 方 透 過 地 產 代 理 視 察 物 業 ;
 • 若 買 方 認 為 物 業 合 適 及 需 要 按 揭 , 他 會 自 己 或 透 過 地 產 代 理 或 律 師 要 求 銀 行 對 物 業 作 出 估 價 並 詢 問 按 揭 的 基 本 條 款 (如 利 率 及 還 款 年 期 );
 • 買 賣 雙 方 透 過 地 產 代 理 就 物 業 買 賣 的 基 本 條 款 達 成 口 頭 協 議 , 如 樓 價 及 完 成 交 易 日 期 ;
 • 買 賣 雙 方 簽 訂 由 地 產 代 理 預 備 的 臨 時 買 賣 合 約 (“臨 時 合 約 “)。 買 方 支 付 賣 方 臨 時 訂 金 (臨 時 訂 金 通 常 等 於 樓 價 之 3至 5%);
 • 買 賣 雙 方 各 自 委 任 其 代 表 律 師 ;
 • 賣 方 律 師 預 備 正 式 買 賣 合 約 (“正 式 合 約 “)的 草 稿 並 將 草 稿 送 交 買 方 律 師 審 核 ;
 • 若 有 需 要 , 買 方 律 師 會 修 改 正 式 合 約 的 草 稿 , 以 保 障 買 方 的 權 益 ;
 • 雙 方 的 律 師 就 正 式 合 約 內 的 條 款 達 成 協 議 。 賣 方 律 師 重 新 整 理 正 式 合 約 後 將 一 式 兩 份 的 正 式 合 約 送 交 買 方 律 師 ;
 • 買 方 在 其 代 表 律 師 行 簽 署 正 式 合 約 並 支 付 加 付 訂 金 (臨 時 訂 金 及 加 付 訂 金 通 常 等 於 樓 價 的 10%)及 印 花 稅 (只 適 用 於 住 宅 物 業 );
 • 買 方 律 師 將 正 式 合 約 及 加 付 訂 金 在 臨 時 合 約 指 定 簽 署 正 式 合 約 的 日 期 送 交 賣 方 律 師 ;
 • 賣 方 在 其 代 表 律 師 行 簽 署 正 式 合 約 並 收 取 加 付 訂 金 ;
 • 賣 方 律 師 將 正 式 合 約 在 臨 時 合 約 內 指 定 簽 署 正 式 合 約 的 日 期 或 ( 如 買 方 律 師 同 意 ) 之 後 三 至 五 天 內 送 交 買 方 律 師 ;
 • 買 方 律 師 安 排 為 正 式 合 約 繳 付 印 花 稅 , 之 後 將 正 式 合 約 登 記 於 有 關 的 土 地 註 冊 處 ;

From EAA


 • RSS 即時新聞

 • 聯絡我們

  BlockA1, 1/F Tung Nam Factory Building, 40 Ma Tau Kok Road, Tokwanwan, kln.
  whatsapp : +852 51125977

  +852 27120540

  +852 21208322

  info@colortm.com

  ColorTM

  留言給我們

 • 裝修找師傳 Decoration SiFu

  裝修找師傳 Decoration SiFu

  裝修找師傳 Decoration SiFu